Shoqata e Studentëve Shqiptarë të Gjenevës (ShSShGj) është shoqatë jo-fitimprurëse dhe ka për qëllim ndërlidhjën e studentëve shqiptarë të Gjenevës. Ajo përpiqet të shfrytëzoj resurset e saj për të ndihmuar studentët në fillimin e jetës së tyre akademike dhe në vazhdim. Ajo ndihmon në ndërgjegjësimin e nxënësve në nivele të ndryshme të arsimit rreth rëndësisë së arsimit të lartë, dhe orientimimin e tyre. Qëllimet e saj realizohen kryesisht përmes konferencave, debateve akademike dhe kulturore, shfaqjeve artistike. E gjithë kjo, e mbështetur në kulturën dhe traditën shqiptare.

Share This